شروعی نو ...

 

باید یک بار به خاطر همه چیز گریه کرد ...

آن قدر که اشک ها خشک شوند ...

باید این تن اندوهگین را چلاند و بعد

دفتر زندگی را ورق زد ...

به چیزهای دیگری فکر کرد

باید پاها را حرکت داد

و همه چیز را از نو شروع کرد ...

 

من او را دوست داشتم

"آنا گاوالدا"

 

 

/ 0 نظر / 33 بازدید