عشق...

 

 

تو را دوست دارم

نه فقط به خاطر آنچه که هستی

بلکه برای آن چه که هستم

وقتی که با تو هستم!

دوستت دارم

به خاطر بخشی از وجودم

که تو با عشقت پروراندی

بدون تماس

بدون حرف

بدون نشانه

تنهاباحضورت

با این که بودی

خودت بودی

و این معنای راستین عشق است!

روی کرافت

/ 0 نظر / 27 بازدید