برای هر رویدادی دلیلی وجود  دارد و برای هر هد فی زیر این گنبد کبود هنگامی:

هنگا می برای زاده شدن .هنگا می برای مردن

هنگامی برای بذر افشانی .هنگامی برای درو

هنگامی برای کشتن .هنگامی برای التیام بخشیدن

هنگامی برای خرابی .هنگامی برای ابادانی

هنگامی برای گریه .هنگامی برای خنده

هنگامی برای سو گواری .هنگامی برای پایکوبی

هنگامی برای دور انداختن سنگها .هنگامی برای جمع اوری سنگها

هنگامی برای در بر گر فتن .هنگامی برای پس زدن

هنگامی برای یا فتن .هنگامی برای گم کردن

هنگامی برای کشت .هنگامی برای برداشت

هنگامی برای سکوت .هنگامی برای سخن گفتن

هنگامی برای عشق .هنگامی برای تنفر

هنگامی برای جنگ .هنگامی برای صلح

اکنون هنگام چه کاری است ؟مسئله این است .

اکنون انتخاب می کنی که  هنگام چه کاری باشد ؟

تو تمامی این فر صتها را داشته ای و اکنون زمان ان رسیده است که انتخاب کنی .

این بار چه هنگامی را می خواهی تجر به کنی ؟تمامی انچه تا کنون روی داده است هم اکنون روی می دهد و در اینده روی خوا هد داد .هم اکنون در حال روی دادن است این لحظه ابدی است هنگام تصمیم گیری جدید تو .

جهان در انتظار تو و تصمیم توست و برای انچه که به و جود می اوری جا باز می کند .

تو همانی را به وجود می اوری که هستی

/ 4 نظر / 4 بازدید
همين

دوست عزيزم فوقالعاده بود. ادامه بده که بودنت رو ثابت کنی.

داود(خورشید نامه)

تو همانی را بوجود می اوری که مامور انی