بانوی باران

باران طرح پایانی اسمان های ابری استمن تنها متولد شدم

تنها زندگی می کنم

و تنها خواهم مرد ......

ولی نه .........

ولی نه اشتباه گفتم

من تنها به دنیا نیامدم

تنها زندگی نمی کنم

و تنها نخواهم مرد

چرا که تو با منی

تو ای خا لق تنهایی من

من با تو در کنا ر تو و یاد تو

خواهم بو د

خواهم زیست

خواهم مرد

این قطعه را تو دلم جاری سا ختی

تا بیشتر از همیشه تو را در دل احساس کنم

احسا س کنم که تو مرا به یاد داری

اگر چه من از تو غا فلم

اخ که تنهایی من با تو

سر شار از ترانه

سر شار از عشق

و سر شار از احسا س اهورایی است .
نویسنده : نیکو ; ساعت ۱:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٤/۱٧